PRIVACYVERKLARING

fittingshop.eu respecteert de privacy van de bezoekers van de webshop, in het bijzonder de rechten van bezoekers. Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken of door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je ons informatie die wij inzetten om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gebeurt dit enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Om daarin volledige transparantie te tonen hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen. Daarnaast met het doel te informeren over de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige, op de website beschikbare versie van de privacyverklaring, is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Fittingshop heeft het recht deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): https://www.fittingshop.eu/
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): fittingshop.eu, gevestigd te Bedrijfsstraat 12/09, 3660 Oudsbergen, België, met ondernemingsnummer: 0832.547.040.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment besluiten om:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar te maken teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Jij dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Jij bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die jij op internet raadpleegt.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zal je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door fittingshop.eu. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De gegevens die door fittingshop.eu worden geregistreerd als persoonsgegevens zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen middels verschillende rechtsgronden. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt. Daarnaast streven we naar data minimalisatie waardoor we alleen persoonsgegevens verwerken die echt nodig zijn voor het uitvoeren van de verwerking.

 

Artikel 7 – Doelstelling van de gegevensverwerking

De beheerder verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Hierbij verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de doeleinden. Deze zijn:

 • de uitvoering van een contractuele overeenkomst met de beheerder;
 • het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website
 • statistische doelen;
 • de opmaak van een offerte;
 • het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan de beheerder is onderworpen;

Wanneer de beheerder een verwerking wenst uit te voeren middels gerechtvaardigd belang, wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Artikel 8 – Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@fittingshop.eu of door het contactformulier te gebruiken.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Dit dient door de beheerder aangegeven te worden voor het verstrijken van de eerste termijn.

 

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden tenzij anders bij wet bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Analytics (analytische cookie)

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over de cookies verwijzen we naar de Cookie Policy

 

Artikel 12 – Beveiliging van persoonsgegevens.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft de beheerder de passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Ondanks dit veiligheidsbeleid, de controles die worden uitgevoerd en de handelingen die gesteld worden in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan de beheerder geen absolute veiligheid garanderen.

Deze website bevat mogelijk links naar andere sites die geen onderdeel zijn van de beheerder. De beheerder is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

De hosting van de website begeeft zich binnen de grenzen van de Europese Unie.

 

Artikel 13 – Contactpunt bij vragen of opmerkingen.

Indien je nog vragen heeft over de wijze waarop de beheerder met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons via info@fittingshop.eu